Oproep

Voor het zeskampspel welke op zaterdagochtend wordt gehouden, mogen ook nog extra teams meedoen. Hierbij valt te denken aan een vriendengroepje/ voetbalvrienden. Ook dit team dient te bestaan uit minimaal 6 personen waarvan in ieder geval 2 dames. Mocht je met een groepje graag mee willen doe, geef dit dan nu door. Opgave kan via secretaris@ov-sumar.nl of via 0511-843495 (Jitske de Vlugt)

Correctie programma

In het programmaboekje staat dat er op de donderdagmiddag kinderspelen zijn. Inmiddels is bekend dat er vanuit school een Vossenjacht wordt georganiseerd. Kinderen in de basisschoolleeftijd die niet in Sumar naar school gaan, maar toch graag mee willen doen kunnen zich opgeven bij school.

Update 1 september 2015: Correctie programma dorpsfeest 2015

Tijdens het dorpsfeest zal op vrijdagmiddag weer een zeskamp gehouden worden. Het finalespel zal op de zaterdagochtend plaatsvinden. De zeskamp telt mee voor de puntentelling!

De teams kunnen zich vanaf nu opgeven via secretaris@ov-sumar.nl en mag ook via onze Facebook pagina. Wat betreft de grootte van het team: minimaal 6 teamleden waarvan ook minimaal 2 vrouwelijke teamleden.

Wij zien jullie opgaves graag tegemoet!

We hebben een geslaagde Koningsdag achter de rug. Het weer zat mee, zodat er tijdens het klootschieten ook nog genoten kon worden van de wandeling in de frisse en zonnige buitenlucht. In totaal hebben er zo’n 60-70 (jong en oud) personen meegedaan aan het klootschieten, dit was prachtig. Na de tijd was Rein Krans aanwezig in de Kamp om ons muzikaal te vergezellen. Al met al een gezellige en geslaagde Koningsdag, welke wat ons betreft voor herhaling vatbaar is. Binne Kramer heeft een mooi verslag gemaakt van deze activiteit, welke te vinden is op de site van Kanaal 30. Ook zijn hier mooie actiefoto’s van het klootschieten te bewonderen.

http://www2.rtvkanaal30.nl/index.php/sport/overige-sporten/14428-hokker-kloat-smyt-dy-bal-yn-de-sleat

Tijdens de ledenvergadering van de OV op 20 maart jl. is het thema bekend gemaakt van de feestwagens. Het thema voor dit jaar is: ‘Musical’.

De buurten kunnen zich aanmelden met hun onderwerp bij Jitske de Vlugt, it Houtsjepaad 19. Dit kan via het e-mailadres van de OV: secretaris@ov-sumar.nl

Goed nieuws wat betreft de verzekeringen van de feestwagens. Alle buurten zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op 2 maart jl. Hier heeft onze penningmeester uitleg gegeven over de verzekeringspremies en wat dit precies inhoudt voor de buurten. Het bestuur van de OV heeft besloten ook een bijdrage te leveren in deze premies waardoor het bedrag wat voor rekening komt van de buurten, gehalveerd wordt. Hiermee hopen wij dat we de buurten meer kunnen ontlasten en dat de betaling van deze premies de aanmelding voor de feestwagens niet meer in de weg staat.

Hoe ziet de muziek eruit tijdens het dorpsfeest?

Do.avond: Klaas Jan
Vr.ochtend: Duo Sjans
Vr.avond: Coverband Vreemdt
Za. matinee: Lytse Hille

Wist u dat in de coverband die op vrijdagavond zal optreden 2 Sumarders zingen?

De entreeprijzen voor de kaarten op vr.avond zijn bekend en komen er als volgt uit te zien:

Voor OV- leden/ voorverkoop 5,-

Aan de tent: 10,-

Tijdens de ledenvergadering is gesproken over de hoge verzekeringspremies voor de feestwagens en de entreeprijzen die op de vrijdagavond gehanteerd worden. Door de stijgende kosten van het dorpsfeest en een daling in het aantal bezoekers is het lastig om het financieel dekkend te krijgen.

Onze belangrijkste inkomstenbron is het ledengeld wat 1x per jaar afgeschreven wordt bij een ieder die lid is van de Oranjevereniging Sumar.

De aanwezige leden bij de ledenvergadering hebben dan ook een voorstel voor contributieverhoging gedaan.

De bestuursleden van de Oranjevereniging kunnen zich hier in vinden omdat we als OV op deze manier kunnen bijdragen in de kosten van de verzekeringspremies van de feestwagens, zodat deze behouden kunnen worden.

Ook kunnen we er hiermee voor zorgen dat de entreeprijzen aan de tent lager worden dan voorgaande jaren. Hiermee maken we het dorpsfeest meer draaglijk voor het alle inwoners van Sumar.

In de loop van dit jaar zullen we u hierover informeren zodat we volgend jaar tijdens de ledenvergadering hierover een besluit kunnen nemen.

De contributie voor dit jaar blijft ongewijzigd!

Maandag 27 april 2015 is het Koningsdag. Ook in Sumar willen wij graag weer een activiteit organiseren voor het gehele gezin. Het idee is om dit jaar de activiteit Klootschieten te doen.

Klootschieten is een gezellige en sportieve activiteit voor groepen. Het is een spel geschikt voor alle leeftijden. Hierdoor is het spel geschikt voor het hele gezin.

Met zo min mogelijk worpen (schoten) gaat u met (houten) ballen (kloten) een route afleggen door ons mooie dorp Sumar.

Datum: Maandag 27 april

Vertrek vanaf: Dorpshuis de kamp

Tijd: 15.00u-16.30 klootschieten, aansluitend is er muziek en de gelegenheid voor een hapje en drankje in de Kamp.

De muziek wordt verzorgd door Rein Krans

Opgave: Mag vooraf via het e-mailadres secretaris@ov-sumar.nl , maar kan ook ter plekke bij de Kamp vanaf 14.30. Bij opgave graag ook aangeven uit hoeveel personen de groep bestaat.

De prijsuitreiking vindt na afloop plaats in de Kamp, deelname aan deze activiteit is GRATIS.

Dus net stinne, mar hinne!!

Klootschieten

Op vrijdag 20 maart was de ledenvergadering voor de Oranjevereniging Sumar. De notulen zijn als PDF-document te downloaden, maar ook direct hieronder te lezen.

Aantal aanwezige leden: 19 personen.

4. Jaarverslag secretariaat
Wordt goedgekeurd, wel wordt nog aangeven dat de reden mist waarom sommige bestuursleden eerder zijn gestopt. Als antwoord geeft G. aan dat dit te maken heeft met combinatie van werk/privé.
Ieder heeft hiervoor zijn/haar eigen reden.
Er wordt nog gevraagd naar de notulen van de ledenvergadering. J. geeft aan dat deze altijd worden verwerkt in het jaarverslag van het secretariaat.

5. Jaarverslag penningmeester
Conclusie: negatief verslag van 2500,-.

6. Verslag kascommissie
J.B. en K. v/d Veer, moet nog een nieuwe gezocht worden voor bij K.
Kascommissie is tevreden, het ziet er goed uit.
N.B. geeft aan dit wel te willen doen. Voor volgend jaar bestaat de kascommissie dus uit K. v/d V en
N.B.

7. Pauze

8. Activiteiten 2015
Koningsdag:
Klootschieten + muziek na de Kamp.

Dorpsfeest 2015:
10,11,12 september voor het feest.
Thema is Musical voor de feestwagens.

E. geeft nog even een korte uitleg over de verzekering van de feestwagens. Op 2 maart jl is er een informatiebijeenkomst voor de buurten geweest over de verzekeringspremies aangezien hier het één en ander in gewijzigd is.
Het komt erop neer dat het resterende bedrag van 140 euro bij de buurten wordt neergelegd.
Nog steeds uitgaande van 10 feestwagens. Er is nog een grijs gebied, daar valt eventueel over te praten. Afgelopen jaren steeds 10 wagens, dat is ook dit jaar weer ons streven.
Nu nog 4-5 weken voor de buurten om zich op te geven.
Onderwerp kan men opgeven. Voor 27 april. Geen dubbele opgaven, aanmelden kan bij G. en J., via mail en telefoon. Bij aanmeldingen gaat men akkoord met de premies.

Nu een bestuur van 7 en daarnaast een werkgroep, nu is het zo dat er volgend jaar weer iemand uitgaat, dat moet ook weer aangevuld worden. Kleiner dan die 7 moet je ook niet.
Wordt nu een beroep gedaan op vrijwilligers, dat zal wellicht zo blijven.

Er wordt gevraagd wat voor muziek er is tijdens het dorpsfeest.
Do. avond: Klaas Jan
Vr. morgen: Duo Sjans
Vr. avond: Coverband Vreemdt
Za. Matinee: Lytse Hille.
Entreeprijs: Wat wordt het dit jaar? Zijn we nog mee bezig. Hangt van vele factoren af.
J.: Kan de contributie van de OV dan niet omhoog? Dan kan de prijs bij de tent naar beneden.
E. geeft aan dat verhoging mogelijk slapende honden wakker maakt. Je kunt de mensen ook de keuze laten. Of het blijft hetzelfde of het wordt wat verhoogd, dragen dan ook bij aan het sociale stuk.

Sponsorgeld kan ook gebruikt worden. Voordeel van contributie is, dat dit altijd een vast bedrag is! Kun je zeker van zijn.
A: Naar mijn idee kun je het prima verhogen. Je kunt altijd uitgaan van dit bedrag.
Entreeprijs aan de tent verlagen.
Het aantal leden wat hier aanwezig is stelt een contributieverhoging voor, op deze manier kan de entree bij de tent naar beneden en hoeven de premies voor de feestwagens niet alleen door de buurten gedragen te worden.
Voorstel volgende maand in de koekoek noemen van contributieverhoging.
Door de contributie te verhogen maken we het feest draaglijker voor alle inwoners van Sumar.

Voorstel van de leden: 5 euro verhoging van de contributie. Bestuur van de OV neemt het mee.
Wij komen hier op terug in de koekoek en eventueel in een extra vergadering.

9. Rondvraag
Zijn er verder nog dingen voor de rondvraag:
Consumpties in de tent; 2 euro per muntje/ pilsje. Tegenwoordig is 2 euro reëel. Is daar niet iets aan te doen? Kunnen wij geen antwoord op geven, hangt ook af van de catering, in dit geval J.d.V.
Ditzelfde geldt voor de koffie, 2 euro voor een bakje koffie.
Tegenwoordig een heel reëel bedrag voor een consumptie.
Optocht: Moet rekening gehouden worden met de route ivm werkzaamheden Centrale As.

Alle leden worden bedankt voor hun komst en inbreng en kunnen aan de bar nog een consumptie halen.