Algemeen

Nieuws van de Oranjevereniging

Hierbij delen wij mee dat de jaarlijkse ledenvergadering gepland staat op vrijdag 28 april 2017 om 20.00u in Dorpshuis de Kamp.

De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Bestuurswijzigingen:
  Aftredend en niet herkiesbaar; Geke Landheer en Albert van der Werf
  Voorstellen en goedkeuren nieuwe bestuursleden.
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag secretariaat
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie (Nynke Bosgra en Jelle Batema)
 8. Verkiezing nieuw kascommissielid
 9. Pauze
 10. Rondvraag

We zien u graag op vrijdag 28 april 2017.

Koningsdag
Op 27 april vieren wij in Nederland weer Koningsdag. In Sumar is het al jaren een traditie dat de Oranjevereniging een activiteit voor het hele gezin organiseert.
Dit jaar hebben we gekozen voor Levend Ganzenbord. Eerder werd de levensechte editie van dit spel al met groot succes in Sumar gespeeld. Vandaar nu de herhaling met onderweg weer allerlei verrassende activiteiten.
Opgeven kan in teams ( max. 4 a 5 personen) of individueel ( dan worden er teams gemaakt) via info@ov-sumar.nl.
Na afloop van het spel is er muziek in de Kamp.

Wat: Levend ganzenbord
Wanneer: Donderdag 27 april van 14.30-17.00u
Waar: Start vanuit dorpshuis de Kamp
Voor wie: Voor iedereen tussen de 0-100 jaar

Op vrijdag 20 maart was de ledenvergadering voor de Oranjevereniging Sumar. De notulen zijn als PDF-document te downloaden, maar ook direct hieronder te lezen.

Aantal aanwezige leden: 19 personen.

4. Jaarverslag secretariaat
Wordt goedgekeurd, wel wordt nog aangeven dat de reden mist waarom sommige bestuursleden eerder zijn gestopt. Als antwoord geeft G. aan dat dit te maken heeft met combinatie van werk/privé.
Ieder heeft hiervoor zijn/haar eigen reden.
Er wordt nog gevraagd naar de notulen van de ledenvergadering. J. geeft aan dat deze altijd worden verwerkt in het jaarverslag van het secretariaat.

5. Jaarverslag penningmeester
Conclusie: negatief verslag van 2500,-.

6. Verslag kascommissie
J.B. en K. v/d Veer, moet nog een nieuwe gezocht worden voor bij K.
Kascommissie is tevreden, het ziet er goed uit.
N.B. geeft aan dit wel te willen doen. Voor volgend jaar bestaat de kascommissie dus uit K. v/d V en
N.B.

7. Pauze

8. Activiteiten 2015
Koningsdag:
Klootschieten + muziek na de Kamp.

Dorpsfeest 2015:
10,11,12 september voor het feest.
Thema is Musical voor de feestwagens.

E. geeft nog even een korte uitleg over de verzekering van de feestwagens. Op 2 maart jl is er een informatiebijeenkomst voor de buurten geweest over de verzekeringspremies aangezien hier het één en ander in gewijzigd is.
Het komt erop neer dat het resterende bedrag van 140 euro bij de buurten wordt neergelegd.
Nog steeds uitgaande van 10 feestwagens. Er is nog een grijs gebied, daar valt eventueel over te praten. Afgelopen jaren steeds 10 wagens, dat is ook dit jaar weer ons streven.
Nu nog 4-5 weken voor de buurten om zich op te geven.
Onderwerp kan men opgeven. Voor 27 april. Geen dubbele opgaven, aanmelden kan bij G. en J., via mail en telefoon. Bij aanmeldingen gaat men akkoord met de premies.

Nu een bestuur van 7 en daarnaast een werkgroep, nu is het zo dat er volgend jaar weer iemand uitgaat, dat moet ook weer aangevuld worden. Kleiner dan die 7 moet je ook niet.
Wordt nu een beroep gedaan op vrijwilligers, dat zal wellicht zo blijven.

Er wordt gevraagd wat voor muziek er is tijdens het dorpsfeest.
Do. avond: Klaas Jan
Vr. morgen: Duo Sjans
Vr. avond: Coverband Vreemdt
Za. Matinee: Lytse Hille.
Entreeprijs: Wat wordt het dit jaar? Zijn we nog mee bezig. Hangt van vele factoren af.
J.: Kan de contributie van de OV dan niet omhoog? Dan kan de prijs bij de tent naar beneden.
E. geeft aan dat verhoging mogelijk slapende honden wakker maakt. Je kunt de mensen ook de keuze laten. Of het blijft hetzelfde of het wordt wat verhoogd, dragen dan ook bij aan het sociale stuk.

Sponsorgeld kan ook gebruikt worden. Voordeel van contributie is, dat dit altijd een vast bedrag is! Kun je zeker van zijn.
A: Naar mijn idee kun je het prima verhogen. Je kunt altijd uitgaan van dit bedrag.
Entreeprijs aan de tent verlagen.
Het aantal leden wat hier aanwezig is stelt een contributieverhoging voor, op deze manier kan de entree bij de tent naar beneden en hoeven de premies voor de feestwagens niet alleen door de buurten gedragen te worden.
Voorstel volgende maand in de koekoek noemen van contributieverhoging.
Door de contributie te verhogen maken we het feest draaglijker voor alle inwoners van Sumar.

Voorstel van de leden: 5 euro verhoging van de contributie. Bestuur van de OV neemt het mee.
Wij komen hier op terug in de koekoek en eventueel in een extra vergadering.

9. Rondvraag
Zijn er verder nog dingen voor de rondvraag:
Consumpties in de tent; 2 euro per muntje/ pilsje. Tegenwoordig is 2 euro reëel. Is daar niet iets aan te doen? Kunnen wij geen antwoord op geven, hangt ook af van de catering, in dit geval J.d.V.
Ditzelfde geldt voor de koffie, 2 euro voor een bakje koffie.
Tegenwoordig een heel reëel bedrag voor een consumptie.
Optocht: Moet rekening gehouden worden met de route ivm werkzaamheden Centrale As.

Alle leden worden bedankt voor hun komst en inbreng en kunnen aan de bar nog een consumptie halen.

Hierbij delen wij mee dat de jaarlijkse ledenvergadering gepland staat op vrijdag 20 maart 2015 om 20.00u in Dorpshuis de Kamp.

Belangrijk onderwerp van deze avond is het komende dorpsfeest van September 2015. Een aantal belangrijke mededelingen zullen dan gedaan worden omtrent het dorpsfeest.

We nodigen u dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. We zien u graag op vrijdag 20 maart!

Ledenvergadering Oranjevereniging Sumar
Vrijdag 20 maart 2015, dorpshuis de Kamp.
Aanvang 20.00u

De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag secretariaat
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie (Jelle Batema en Klaas van der Veer)
 7. Verkiezing nieuw kascommissielid
 8. Pauze
 9. Dorpsfeest 2015, hoe komt dit eruit te zien?
 10. Rondvraag